Fast fraktpris kr 89,-

Fri frakt over kr 1500,-

Rask levering i hele Norge

Salgsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Disse salgsbetingelsene gjelder for Strikkeplassen.no. Har du noen spørsmål angående dette, kontakt oss på hei@strikkeplassen.no

Partene

Selger/firmanavn: Strikkeplassen.no AS
Kontaktadresse: Børsetlauvet 6, 6620 Ålvundeid
E-post: hei@strikkeplassen.no
Telefonnummer: 95226739
Organisasjonsnummer: 928846334

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Alle priser er dagspriser og gjelder kun på bestillingsdagen samt at prisene kan endres fra dag til dag. Kjøper vil bli belastet til den prisen som gjelder på bestillingsdagen. Vi forbeholder oss retten til å endre priser grunnet kampanjer, trykkfeil eller andre årsaker.

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Total kostnadene for kjøpet vil forekomme før bestilling og inkludere alle avgifter (mva, toll m.m) samt leveringskostnadene (frakt, porto, emballasje m.m) som er forbundet med kjøpet.

Ved tilbud og kampanjer som ikke er tidsbegrenset, vil disse prisene gjelde så langt lageret rekker.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så fort som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

  • Vi aksepterer Visa og Mastercard.
  • Ved eventuelt retur eller reklamasjon overføres pengene tilbake på ditt kort.
  • Alle transaksjoner foregår gjennom sikker betaling.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med kredittkort.

Levering

Levering har funnet sted når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Vi pakker din bestilling innen 12 timer (mandag-fredag), og leverer den til posten innen 24 timer. Forventet leveringstid hos oss er 1-4 dager. Vi forsøker hele tiden og levere varene så raskt som mulig. Vi leverer i hele Norge og varene sendes med Bring/Posten. Det er også mulighet for å hente varen på vårt lager.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produkt(ene) er utsolgt. I slikt tilfelle kan kjøper velge å holde kjøpesummen tilbake og heve kjøpet. Dersom du unnlater å hente pakken din vil du bli belastet for 200kr for å dekke kostnader som frakt og lagerhåndtering. Dersom mottaker har skrevet feil adresse, vil ikke kostnaden dekkes av minlillehobby med tanke på varer og frakt.

Risiko for varen

Ved sende-kjøp går risikoen for varen over på kjøper når han/hun har fått varene levert etter punkt LEVERING. Dersom forbrukeren har bedt en tredjeperson om å motta eller hente varene på hans vegne, går risikoen over når denne personen har fått varene i sin besittelse.

Dersom varen forsvinner eller blir skadet før den fysiske besittelsen er overtatt, bærer altså selger risikoen for dette. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for det. Dersom forbrukeren velger en egen fraktfører til å utføre transportoppdraget, og det ikke var selgeren som tilbød dette transportalternativet, går risikoen over på forbrukeren når hans egen fraktfører har fått varen i sin besittelse.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere en vare til selgeren selv om det ikke foreligger noen mangel ved den. Angreretten forutsetter at kjøper må gi selger en beskjed om at de ønsker å benytte seg av angreretten innen 14 dager etter at du mottar leveransen. Dersom kjøper ikke har mottatt angrerettskjema i ordrebekreftelsen eller ved levering av varene vil fristen utvides til 1 år.

Når kjøper vil benytte seg av angreretten skal meldingen om dette være skriftlig (angrerettskjema, e-post) og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Eventuell returforsendelse må betales av kjøperen. Kjøperen har risikoen for transporten tilbake til oss og tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager fra den dagen selgeren mottar varen.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid samt at produktene skal sendes tilbake i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema.

Angrerettskjema kan lastes ned fra regjeringen – https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/nye-livsoppholdssatser/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564/

Returadresse:
Strikkeplassen.no AS 
Børsetlauvet 6,
6620 Ålvundeid

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

Personopplysninger

Personopplysningene dine er trygge hos oss, og behandles etter bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger.

Har du spørsmål om andre ting er du alltid velkommen til å ta kontakt på epost:

Epost: hei@strikkeplassen.no
Adresse: Børsetlauvet 6, 6620 Ålvundeid

Forbehold om endringer

  • Strikkeplassen.no forbeholder seg retten til å endre og oppdatere regler og salgsbetingelser for denne nettsiden, det er derfor viktig å holde seg oppdatert på dette.
  • Sortiment: Vi tar forbehold om evt. skrivefeil eller lagerfeil i sortimentet vårt.
  • Vi forbeholder oss retten til å endre på priser.
  • Farger: farge feil kan forekomme på grunn av ulike farge bestillinger og bilde lys med kamera.
  • Bilder brukt på sidene våre er kun en illustrasjon og kan avvike fra varens faktiske utseende og farge.
  • Det er viktig at alle produktene som lages til små barn lages riktig. SuWeb AS står ikke til ansvar når produktene er sendt fra oss.

Copyright

Alt innhold på nettsidene tilhører Strikkeplassen.no. Det vil si at firmanavn, produktnavn, informasjon om produktene samt bilder, design og grafisk design ikke kan lastes ned eller kopieres uten samtykke fra oss.

Konfliktløsning

Konflikter skal i hovedsak løses mellom selger og kjøper. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære at forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir retts- kraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting.

Kilder / linker

https://forbrukerombudet.no/